De Historie van BCV de Geitenbok

1952

Onder leiding van Burgemeester Mr. H.L.F.M. Baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier kwamen vertegenwoordigers van verschillende buurtschap- pen, standsorganisaties en verenigingsbesturen bij elkaar om een gezamenlijke carnavalsviering voor iedereen in Boxmeer te bespreken. Er werd een carnavalscomité gevormd onder de naam: “De Smeerboksen”. Voorzitter wordt Piet Lemmens die werd bijgestaan door de bestuursleden Jan de Winter, Bert Berbers, Theij Vervoort, Jan Hutten en de heer Emmerik. Enige tijd later werd het bestuur aangevuld met Door Verbeten. Voor het eerst verscheen er een heuse carnavalskrant
onder de naam: “De Knaojerd”. Beoogd Prins Joost Panken liet het op het allerlaatste moment afweten in verband met emigratieplannen.

1953

Het bestuur van de “Smeerboksen” had heel wat plannen voor de carnaval van 1953 in petto. Zo werd het allereerste Prinsenbal aangekondigd waar een voltallige Raad van Elf en een nieuwe Prins zou worden gepresenteerd. Ook werd er een “plechtige” zitting in het vooruit- zicht gesteld met conferences, muziek, zang en voor- dracht door Boxmerenaren die hun sporen op dat gebied al lang verdiend hadden. Verder werden er maar liefst vijf carnavalsliederen ingezonden voor deze zittingsavond.
Tijdens het eerste prinsenbal op zondag 1 februari 1953 kwam Maarten de Vlam als Prins Maarten Bock 2 te voorschijn. Hij werd bijgestaan door een voltallige Raad van Elf en een Hofkapel. Het voorstel van Prins Maarten en waarnemend Burgemeester G. van Boekholt, om de opbrengst van de collecte (fl. 201,00) af te dragen aan het steun- fonds van de watersnoodramp in Zeeland, werd door alle aanwezigen met enthousiasme ontvangen. Toen de ernst van de watersnoodramp goed was doorgedrongen, werden alle verdere carnavalsactiviteiten afgelast.

1954

Prins Josephus Bock 3 (Sjef Peters) wist zich ge- steund door Vorst Leo Renkens als spreekstalmeester van het prinselijk gezelschap. Daarnaast werd de hof- houding uitgebreid met de Hofnarren Karel Hendriks en Kees Thijssen. 
Nieuw was ook een grote, gekostumeerde kinderop- wagens, tocht, die op zondagmiddag half drie bij café van der Westerlaken stond opgesteld. Maar liefst 4 18 groepen, 41 paren en 67 enkelingen, in totaal ruim 300 kinderen, namen deel aan deze kinderoptocht. In de BOKSMERSE CARNAVALSKRANT was het laatste nieuws rond Prins en Raad van Elf te lezen. Prins Josephus Bock 3 verleende aan de afdeling Herenkleding van KLAASSEN-HOEDEMAKERS het predikaat “Hofleverancier”.
Vanwege de afgelasting van de carnaval in 1953 werd het winnend carnavalslied van dat jaar, van de hand van C. Ter Ellen, geprolongeerd. Zoals verder vermeld vormde de grootse, folkloristi- sche carnavalsoptocht van praalwagens, groepen, paren en enkelingen, afgewisseld door verschillende “blaosgezelschappen”, de hoofdschotel van de carnaval. Voor ’s avonds (16.30 uur) werden gekostumeerde. gemaskerde bals aangekondigd met een “defilé der gekostumeerden” in de dancings bij Hotel ’t Rad en Hotel Tunnissen

1955

In het seizoen 1954-1955 komen we voor het eerst de naam “De Geitenbok” tegen. Ook deed een logo zijn intrede. 
Prins Bèr le (Huub Stevens) voerde de toevoeging: “Bock” niet meer. 
Voor het eerst werd een prins officieel op het ge- meentehuis geïnstalleerd. Wethouder Harrie van der Sterren hing Prins Bèr de ambtsketen, vervaardigd uit goud van de Lutine, om en overhandigde hem de sleutel van de geplunderde brandkast van het post- kantoor.
Door slechte, winterse omstandigheden ging het Metworstrennen niet door. Deelnemers aan de kin- deroptocht op zondag en de grote optocht op maan- dag trotseerden echter het barre winterweer. De gekostumeerde voetbalwedstrijd op dinsdag, tussen de Raad van Elf en een Olympiaselectie, trok, on- danks de kou en sneeuw, vele bezoekers.

1956

De belangstelling die burgemeester Nolet toonde voor het openingsbal van het carnavalsseizoen op 11 november, ontlokte woorden van waardering en vol- doening van voorzitter Piet Lemmens. Burgemeester Nolet sprak de hoop uit dat de nade- rende festiviteiten door eendrachtige samenwerking naar wens zouden verlopen. Prins Bèr le zwaaide voor de tweede keer drie dagen de scepter over alle geiten en bokken. Koning Winter heerste in al zijn felheid over ons land waardoor het Metworstgebeuren opnieuw moest worden afgelast. Ondanks, of wellicht dankzij, barre weersomstandig- heden trok de grote optocht vele belangstellenden uit de verre omtrek.

1957

“Dit jaar carnaval in Boxmeer?” was de kop van een krantenartikel waarin het bestuur van De Geitenbok de noodklok luidde. Voorzitter Piet Lemmens kondigde aan het bijltje erbij neer te leggen hetgeen ook voor zijn trouwe medewerker Marinus Krebbers reden zou zijn ermee te stoppen. Gelukkig bleken de gerezen problemen niet van persoonlijke aard. De samenwerking bestuur, Raad van Elf en andere, direct betrokkenen was uitstekend. De moeilijkheden hadden te maken met financiën. Groeperingen die het meest profijt hadden van de festiviteiten (hotel- en café-eigenaren, drankhandelaren en diverse eigenaars van winkels) bleken de hand op de knip te houden. Daardoor onthielden de weinigen die tot dan toe het volle pond bijdroegen zich ook van hun medewerking. Op het laatste moment kwam alles echter toch nog goed en werd Prins Ruud 1e (Berkvens) gepresenteerd als de nieuwe leider van de geiten en bokken. Opmerkelijk was dat Prins Ruud de eerste en voor- alsnog laatste prins was die tijdens de installatie een “pofboks-prinsenkostuum” droeg.

1958

Tijdens het Prinsenbal in zaal Schrijen werd duidelijk dat Prins Jan le (Schambergen) zou worden begeleid door de nieuwe Vorst Marinus Krebbers. Vorst Marinus ontpopte zich als een groot stimulator van de Boxmeerse carnaval. De inzending van het liedje van Ria van Sambeek werd uitgekozen als Carnavalsschlager 1957. Dankzij de uitgeschreven etalagewedstrijd straalde het centrum van Boxmeer de carnavalssfeer uit die men zich wenste. Dat de voorbereidingen echter niet allemaal vlekke- loos verliepen bleek uit een deel van het voorwoord van Ere-Senator burgemeester J. Nolet: “Na eindeloze besprekingen (Boxmeer eigen) heeft het carnavals- bestuur, onder de eminente leiding van de robuuste voorzitter, de festiviteiten wederom op waardige wijze uitgestippeld”. Dat Prins Jan een reeds jarenlang trouw en gewaardeerd lid was van het Boxmeers Vocaal Ensemble bleek uit de uitbundige lofzang van het Vocaal tijdens de installatie.

1959

Op bestuurlijk niveau liep het in het seizoen 1958/ 1959 niet allemaal van een leien dakje. Vroeg in het seizoen droeg Piet Lemmens de voorzittershamer tijdelijk over aan Rinus Krebbers. Vlak voor de carnaval wordt Jos Claassen de nieuwe voorzitter. Piet Lemmens wordt “president” en Rinus Krebbers wordt als “technisch adviseur” en “verbindingsman” tussen Raad van Elf en bestuur benoemd. De officiële opening van de carnaval vond plaats op zondagmiddag 12 uur in Hotel ’t Rad.
Daar werd Prins Henk le (Thuis) als nieuwe prins geïnstalleerd door “Ere-senator van de Raad van Elf”, burgemeester Nolet.